Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů (GDPR)

Pokud jste mou klientkou, zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).


Kdo je správce

Správcem osobních údajů je Bc. Eva Hladíková, DiS., se sídlem v Praze, zapsaná v Živnostenském rejstříku pod IČ 09929835, a provozuji webové stránky www.evahladikova.cz, podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (General Data Protection Regulation, dále jen: „GDPR”).

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na e-mail: eva@evahladikova.cz.

Prohlášení

Prohlašuji, že jako správce Vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

- budu zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

- plním dle článku 13 GDPR informační povinnost, ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

- umožním Vám a budu Vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Správce provádí profilování, tedy systémové vyhodnocování nákupů provedených zákazníkem tak, aby mohl zákazníkovi nabídnout produkty, které již v minulosti nakupoval či nabídnout obdobné produkty, které již zákazník nakupoval nebo se o ně zajímal.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb, plnění smlouvy
Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a identifikační číslo - nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (kontaktování ohledně změn termínu, zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, dodání zboží, atd.).

Vedení účetnictví
Jste-li zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Marketing - zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že Vás moje novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. 

Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám Vám newslettery jen na základě Vašeho souhlasu, po dobu 5 let.

V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Pokročilý marketing na základě souhlasu
Pouze na základě vašeho souhlasu Vám mohu zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let.

Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím mých kontaktních údajů.

Fotografická dokumentace, reference, živé akce, workshopy 
Pouze na základě Vašeho souhlasu mohu využít Vaše fotografie, reference, zpětné vazby apod. a to do doby, než souhlas sami odvoláte. 

Ze mé strany nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování o Vašich osobních údajích. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

Cookies

Při procházení mých webových stránek je zaznamenávána Vaše IP adresa, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte.

Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu Vám mohu nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě Vašeho souhlasu. Mé webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly mé vlastní.

Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K Vašim osobním údajům mám přístup pouze já jako správce, v dílčích částek pak mají přístup moji spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují. Jsou to následující poskytovatelé:

- provozovatel aplikace pro komunikaci, web a fakturaci,
- provozovatel aplikace pro e-mailovou komunikaci a zákaznickou podporu,
- Facebook, Google,
- poskytovatelé účetního a daňového poradenství,
- poskytovatelé IT služeb a hostingu včetně cloudových uložišť,
- poskytovatelé právních služeb, advokáti.

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji Vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předání dat mimo Evropskou unii

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: eva@evahladikova.cz.

➤ Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. (GDPR)

➤ Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já Vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracovávám a proč (článek 15 GDPR).

➤ Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů (článek 16 GDPR).

➤ Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.) (dle článku 18 GDPR)

Právo na přenositelnost – Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že Vám informace pošlu ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 30 dní. (článek 20 GDPR)

Právo na výmaz (být zapomenut) – Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na Vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymaži veškeré Vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní. (článek 17 GDPR)

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů – Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Budu ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat, a případné pochybení napravit. (článek 21 GDPR)

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení – E-maily s inspirací, články či produkty a službami Vám zasílám jste-li má zákaznice/můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu.

Pokud Zákaznicí/zákazníkem ještě nejste, posílám Vám je jen na základě Vašeho souhlasu.

V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že já i moji spolupracovníci jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou.

Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Dále bych Vás chtěla informovat, že dodržuji mlčenlivost vyplývající z Etického kodexu psychoterapeutů a sociálních pracovníků.

Závěrečné ustanovení

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Uživatelem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.

Jakožto správce jsem oprávněna tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejním na svých internetových stránkách, popř. Vás o tom informuji emailem nejméně 30 dní před nabytím účinnosti změn.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů.